EN | فارسی | عربی

عضویت پنج کشور جدید در فدراسیون جهانی ووشو

پنج کشور جدید به عضویت فدراسیون جهانی ووشو در آمدند تا اعضای فدراسیون جهانی به 149 افزایش یابد.
بنابر درخواست های ارائه شده و پس از بررسی های لازم در هیات رئیسه فدراسیون جهانی ووشو، کشورهای بوسنی و هرزگوین، قبرس، بروندی، مولداوی و مقدونیه به عنوان اعضای جدید فدراسیون جهانی معرفی شدند.

با این اوصاف تعداد اعضای تحت پوشش فدراسیون جهانی به 149 کشور افزایش یافت.